Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

White mineral oil (petroleum)

Hempel Hempel