Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Skadligt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn.