Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid hudkontakt.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

Oxalsyra 8%

Autosol Autosol