Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

C9-11; saltsyra Alcohols; ethoxylated

International International