Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

Oxalsyra; Phosphate Trisodique