Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS08
Hälsofarlig
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön.  Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%); hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene