Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS02
Brandfarligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innholdsfortegnelse

Natriumhydroxid; BENSYLALKOHOL; DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYLIQUE ETHER; ALCOHOL, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED; ORANGE, SWEET, EXT.