Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

<5% nonjoniska tensider; alifatiska kolväten 15-30%