Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo +4767175252

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

Innholdsfortegnelse

Oxalsyra dihydrat