Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Kan vara korrosivt för metaller.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadligt vid inandning.

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras endast i originalbehållaren. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Väteklorid 8%, Oxalsyra

Starbrite Starbrite