Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innholdsfortegnelse

5-<15% Nonjoniska tensider; anjoniska tensider; Parfym d-Limone

Starbrite Starbrite