Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innholdsfortegnelse

<5% nonjoniska tensider; Oxalsyra 8%

Starbrite Starbrite