Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. 

Starbrite Starbrite