Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Sök läkarhjälp vid obehag. Särskild behandling (se … på etiketten). Framkalla INTE kräkning. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder. Vid brand: Släck med … Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Starbrite Starbrite