Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)