Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
GHS05
Frätande

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik utsläpp till miljön.  Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%); hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene; 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate