Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt

Brandfarlig vätska och ånga.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

alifatnafta, medeltung (Note-P)