Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

alifatnafta, medeltung (Note-P)