• Biocidfri

  • Fungerar i alla vatten

  • Håller flera säsonger

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innholdsfortegnelse

oktametylcyklotetrasiloxan; 2-Pentanone, O,O',O''- (ethenylsilylidyne)trioxime; aromatic hydrocarbons, C9

International International