Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; 1,2,2,6,6,pentametylpiperidinderivat; Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine