• Halkskydd för mattor/dukar

  • Innehåller ej silikon

  • Fungerar på alla ytor

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS09
Miljöfarlig

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för gnidning/stötar/…/friktion. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. 

Innholdsfortegnelse

nafta (petroleum), vätebehandlad lätt; DIMETYLETER; butanon; Propan-2-ol; Aceton; xylen; n-butylacetat; 2,6-dimetylheptan-4-on⁽