• Ger en skyddande hinna

  • Lättanvänt

  • 1 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande

Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride; C9-C11 alcoholethoxylate (8 EO)

Hempel Hempel