Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS05
Frätande

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Framkalla INTE kräkning. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

<5% nonjoniska tensider; Svavelsyra 2 %

Starbrite Starbrite