• För kölsvin & durkar

  • Finns i två färger

  • 11 m²/liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt

Brandfarlig vätska och ånga.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

2-butanonoxim; kolväten och biprodukter från terpentin

International International