Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Skadligt vid inandning.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Släck med ... Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

xylen