Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS09
Miljöfarlig

Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ 331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innholdsfortegnelse

< 5 % klorbaserade blekmedel; < 5 % anjontensider