• Vattenburet tvättmedel

  • Borttagning av mögel

  • 1 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skadligt vid förtäring.

 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

Innholdsfortegnelse

Kaliumhydroxid

MultiMarine MultiMarine