Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Släck med ... 

Innholdsfortegnelse

derivative of benzotriazol; 1,2,2,6,6,pentametylpiperidinderivat; n-butylacetat; cyklohexanon; hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer; hexametylen-1,6-diisocyanat

Hempel Hempel