• Tvåkomponent primer

  • Halvblank vit

  • 750g

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid inandning.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till… VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 

Innholdsfortegnelse

metylisobutylketon; aromatnafta, medeltung; xylen; etylbenzen; 2-metoxi-1-metyletylacetat; Toluendiisocyanat m-tolylidendiisocyanat; aromatische polyisocyanaat

Epifanes Epifanes