• Halvblankt syntetisk klarlack

  • Effektivt UV-skydd

  • 0,75 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt

Brandfarlig vätska och ånga.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

alifatnafta, medeltung (Note-P)

Epifanes Epifanes