Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt

Brandfarlig vätska och ånga.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Släck med ... Innehållet/behållaren lämnas till… 

Hempel Hempel