Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Brandfarlig vätska och ånga.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 

Innholdsfortegnelse

alifatnafta, medeltung (Note-P)