Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

bisfenol-A-(epiklorhydrin); epoxyharts; 700 < molvikt < 1000 solventnafta (petroleum); lätt aromatisk butan-1-ol xylen