• Lagar skrov

  • Spackel & härdare

  • 100 gram

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS05
Frätande

Kan skada fertiliteten, kan skada det ofödda barnet
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Brandfarligt vid uppvärmning.
Skadligt vid inandning.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid förtäring eller inandning
Misstänks kunna skada det ofödda barnet

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Förvaras endast i originalbehållaren. Innehållet/behållaren lämnas till… Vid brand: Släck med … VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 

Innholdsfortegnelse

Koboltbis (2-ethylhexanoat); Styren: 24 - 46%, Koboltbis(2-ethylhexanoat): < 0,25 %; Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%); Syntetisk amorf, pyrogen kiseloxid; Aluminium hydroxide; Butanon (1-3%); Titanium dioxide; Maleinsyraanhydrid; Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes; Metyletylketonperoxid