• Koncentrat

  • Upp till -36ºC

  • Etylenglykol

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

1,2 Etandiol, Potassium 2-ethylhexanoate