• Sidenmatt

  • Lämplig för båtinredningar

  • 10,3 m²/liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

nafta (petroleum); väteavsvavlad tung; 2-butanonoxim

International International