• Löser upp för enklare tömning

  • Förhindrar dålig lukt

  • Miljöanpassad

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Tvätta … grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj munnen. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innholdsfortegnelse

Kalcsiumnitrat tetrahydrat