Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innholdsfortegnelse

citronellol, limonen &linalol