Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS08
Hälsofarlig

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Innholdsfortegnelse

VOC-EU4,28