Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innholdsfortegnelse

VOC-EU 66,34