Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innholdsfortegnelse

VOC-EU 32,15