Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

Skadligt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Giftigt vid hudkontakt.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Giftigt vid inandning.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Innholdsfortegnelse

destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga; Pentamethylpiperidinolsubstituted polyester (H302-H319- H317-H413); 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)

SIKA SIKA