Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadligt vid inandning.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innholdsfortegnelse

3,6-diazaoktan-1,8-diamin; xylen; butan-1-ol; polymer av C18-omättade fettsyra dimerer med talloljefettsyror och trietylentetramin

Hempel Hempel