Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

epoxiharts medelmolekylär; 1,3-bis(12-hydroxyocta-decanamide-N-mathyle)benzene