Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

2-Propenenitrile, reaction products with 3-amino-1,5,5-trimethylcyclohexanemethanamine; 3-aminometyl-3,5,5- trimetylcyklohexylamino; xylylendiamin (m-); (benzotiazol-2-yltio)bärnstensyra

Hempel Hempel