Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Släck med ... Samla upp spill. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy