• Skyddande vax

  • Långtidseffekt

  • 0,5 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1).

International International