• 15W/40

  • Volvo Original

  • Uppfyller VDS-3

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Zinkalkylditiofosfat; organo moly-sulfur complex

Volvo Penta Volvo Penta