• 15W/40

  • Volvo Original

  • Uppfyller VDS-3

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Zinkalkylditiofosfat; organo moly-sulfur complex

Volvo Penta Volvo Penta