Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS08
Hälsofarlig
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.  Innehållet/behållaren lämnas till… Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik utsläpp till miljön. 

Innholdsfortegnelse

ACIDE DECANEDIOIQUE,BIS(2,2,6,6-TÉTRA MÉTHYL-4-PIPÉRIDINYL)ESTER; KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%); hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene; C7-C9-ALKYL-3-[3-(2H-BENZOTRIAZ OL-2-YL)-5-(1,1-DIMETYLETYL)-4- HYDROXIFENYL]PROPIONATER